Договор за безвъзмездна финансова помощ

АКТЪС ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-12078-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта […]